මැජික්ස් ඔෆ් මැජික් 2008

ඉතාලි මැජික් පිළිබඳ ප්රබන්ධය, ලෝකය තුළ 575 වාර ගණනක් නැවත නැවතත් සිදු කරන ලදි.

කැසිනෝ සූදු කාමරවල වාර්තා වූ පළමු මැජික් වැඩසටහන. ඉතාලි මැජික් පිළිබඳ ප්රබන්ධය, ලෝකය තුළ 575 වාර ගණනක් නැවත නැවතත් සිදු කරන ලදි. වඩාත් දක්ෂ ඉතාලි කලාකරුවන් හා ඔවුන්ගේ හොඳම දක්ෂතා මහා වසංගතයේ එක් විශාල ප්රදර්ශනයක් වන Close Up and Street Magic.

අගමැති ටීවී

12 කථාංග - 60 min.
වාලර් රෝල්ෆෝගේ අදහස සහ මුල් ආකෘතිය
වෝල්ටර් රෝල්ෆෝ විසින් මෙහෙයවන ලදී
මාස්ටර් ඔෆ් මැජික් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි