සූර්ය ග්රහණය

ඉතාලියේ පළමු රාත්රී භෝජන සංග්රහය
Eclipse යනු ලොව පුරා සිටින හොඳම කලාකරුවන් සමග අද්විතීය රාත්රී භෝජන සංග්රහයකි.

සුවිශේෂී රාත්රී ආහාරය ආසන්නයේ සිට කලාකරුවන් සංදර්ශන සහභාගි වීම සඳහා මධ්යම අදියර: විජ්ජාකාරයෝ, සංගීතඥයන් සහ කරනම් සුවිශේෂී අවස්ථාවට තරු වනු ඇත.

ස්ථානය-යෝජිත: ග්රෑන්ඩ් හෝටලය, වෙනත්
ප්රේක්ෂකයන්: 50-200
සිද්ධිය: රාත්රී භෝජන සංග්රහය
අධ්යක්ෂණය: ඇලෙස්සැන්ඩ්රෝ මාරසෝ
නිෂ්පාදනය: මාස්ටර් මාස්ටර්

මාධ්ය

එකතු වන්න
අපේ
පුවත් ලිපි