អត្ថបទ WEB ទាំងអស់

ទៅ 06 / 11 / 2016

29/06/2018 Ansa - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
28/06/2018 MenteLocale Torino - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
04/06/2018 Futura News - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
04/06/2018 Mentelocale - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
04/06/2018 Diario di Torino - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
01/06/2018 Riviera24 - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
01/06/2018 Riviera24 - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
20/05/2018 Quotidianpost - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
17/05/2018 Affaritaliani - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
15/05/2018 Adnkronos - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
14/05/2018 Corriere dello Spettacolo - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
14/05/2018 Il Tempo - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
13/05/2018 Riviera24 - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
ក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ 12 / 07 / 2016 - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
ទូរទស្សន៍យប់នេះ 26 / 06 / 2016 - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
24 / 06 / 2016 TV នៅទីនេះ - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
23/06/2016 TV Blog - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
23 / 06 / 2016 Latest Flash News- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
22/06/2016 Contatto News- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
12/06/2016 Mixer planet - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
11/06/2016 Il Corriere Città - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
10/06/2016 TV Blog - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
09/06/2016 Marida Caterini - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
09/06/2016 Televisione - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
09/06/2016 Il Sussidiario - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
08/06/2016 TV Blog - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
07/06/2016 Alghero News - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
03 / 06 / 2016 TV zoom- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
03 / 06 / 2016 Panorama- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02 / 06 / 2016 Mediaset- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02 / 06 / 2016 Panorama- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02 / 06 / 2016 Rumors- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
របាយការណ៍ 02 / 06 / 2016 របាយការណ៍ 24- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02 / 06 / 2016 FR news- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02 / 06 / 2016 Fanpage- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 Blog di cultura- ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 il Corriere della Città - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 TG Com - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 Mondo TV - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 Marida Caterini - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
02/06/2016 International Business Time - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
01/06/2016 Cultura e Culture - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
01/06/2016 Event Report - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
25/05/2016 TV sorrisi e canzoni web - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
22 / 10 / 2015 និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា Pentito - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
18/08/2015 Torino Today - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
27/07/2015 Business People - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
09/03/2015 Dagospia - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទ
19/06/2014 Internazionale - ភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទចូលរួម
ជូនពរ
ព្រឹត្តិ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!