ខ្សែចរន្តបន្ទាប់ '15

Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico Walter Rolfo svela le strategie per ottenere in ogni momento della nostra vita risultati altrimenti impossibili. Il cervello è una macchina perfetta con potenzialità inespresse.

Proprio la magia, l’arte più misteriosa, diventa la più innovativa ed è la chiave di lettura per attivare strategie di pensiero per raggiungere obiettivi ritenuti impossibili. Il mago-imprenditore Walter Rolfo racconta durante il Wired Next Fest come pensare come un mago aiuti ad essere creativi e come la magia possa essere la nuova frontiera del team building e della formazione per manager e imprese.

ទីតាំង: ក្រុម AC Milan
ទស្សនិកជន: 2000
ព្រឹត្តិការណ៍: សន្និសីទ
ដឹកនាំដោយ: លោក Walter Rolfo
ចរន្ត: លោក Walter Rolfo

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ចូលរួម
ជូនពរ
ព្រឹត្តិ

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!